top of page

Privacy & Cookies Policy

Payment Methods

Laatst bijgewerkt op 26 november 2021

 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Belvico Food, ’t Kamp 10, 8700 Tielt en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0772.84.94.78.

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door.

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Belvico Food leeft de Euorpese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, alsook de antispambepalingen en bepalingen inzake langs elektronische weg gesloten contracten uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie.

 

ARTIKEL 2 – PERSOONSGEGEVENS

 1. Persoonsgegevens die u met ons deelt:

  1. Categorie 1: zonder registratie op de webstie: uw IP-adres en cookies aan de hand van Google Analytics

  2. Categorie 2: uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer (eventueel), adres (eventueel) en alle andere persoonlijke gegevens die u hebt opgnomen in ons contactformulier op de website of in uw e-mail rechtstreeks aan ons gericht.

  3. Catergorie 3: uw naam (eventueel), voornaam (eventueel) en e-mailadres wanneer u zich via de website aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

  4. Categorie 4: uw geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, leveringsadres, bedrijf en BTW-nummer (eventueel) wanneer u een bestelling plaats via de website.

 2. Belvico Food kan gegevens van u op verschillende manieren vergaren:

  1. Door het gebruik van cookies.

  2. Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt om de website te gebruiken.

  3. Wanneer u persoonslijke gegevens verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat een overeenkomst wordt gesloten.

  4. Uw communciatiegegevens, alle gegevens die door u worden gedeeld wanneer u met ons communiceert via e-mail, online, telefoon, sociale meida of een andere vorm.

  5. Uw gegevens bij loterijen, campagnes, wedstrijden of proefacties.

  6. Uw beoordelingen, recensies en feedback. Meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en productrecensies die u publiceert op onze website of online of via sociale media.

 

 

ARTIKEL 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

 

Belvico Food zal uw vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van BELVICO FOOD om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 • Het beantwoorden van het bericht dat u ons stuurt via ons contactgedeelte. Met als rechtsgrond uw uitdrukkelijke toestemming.

 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en gerichte advertenties met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming als wettelijke basis.

 • Het toesturen van uw bestelling met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst waarom u hebt verzocht.

 • U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 

Direct marketing:

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Belvico Food uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Belvico Food, haar producten en/of diensten. Belvico Food kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Belvico Food bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Belvico Food, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Belvico Food failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Belvico Food geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Belvico Food zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Belvico Food uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

Belvico Food kan uw gegevens categorie 4 delen met de entiteit of derde verantwoordelijk voor het door u gekozen afhaaladres bij het plaatsen van een bestelling. Belvico Food ziet er daarbij op toe dat deze derde (onafhankelijke distributeur van Belvico Food) deze privacy policy eveneens zal respecteren en uw gegevens enkel zal gebruiken voor het doeleinde beschreven in artikel 3 voor de betrokken gegevens (categorie 4). Belvico Food kan uiteraard ook dezelfde gegevens delen met een logistieke dienstverlener op wie zij beroep doet in het kader van levering op het door u opgegeven adres.

 

Belvico Food zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Belvico Food uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Belvico Food zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

ARTIKEL 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Belvico Food en u.

 

In geval u solliciteert voor een functie bij Belvico Food en u maakt ons in dat kader uw persoonsgegevens over, zullen wij deze persoonsgegevens bijhouden minstens tot aan het einde van de sollicitatieprocedure.

Indien uw profiel in aanmerking kan komen voor toekomstige vacatures en om u in voorkomende geval te kunnen contacteren zullen we uw gegevens tot 1 jaar na uw sollicitatie bewaren.

 

Komt uw profiel niet in aanmerking en wordt u geen functie aangeboden, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen op het einde van de sollicitatieprocedure.

 

ARTIKEL 5 – UW RECHTEN

 

 1. Recht op toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: u bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Belvico Food. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

 3. Recht van verzet: u beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 4. Recht van vrije gegevensoverdracht: u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of andere verantwoordelijken over te dragen,

 5. Recht van intrekking van toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 6. Uitoefening van uw rechten: u kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar customercare@belvico.com.

 7. Automatische beslissingen en profiling. Dit impliceert dat Belvico Food op basis van uw aankoophistoriek u gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties kan toesturen. U hebt steeds het recht om zich kosteloos te verzetten tegen deze profiling. U kan dit doen door het verzenden van een e-mail naar customercare@belvico.com

 8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; +32 (0)2 274 48 00; +32 (0)2 274 48 35 of contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen

 

ARTIKEL 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

 1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 2. In geen geval kan Belvico Food aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang toe de website. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

ARTIKEL 7 – TOEGANG DOOR DERDEN

 1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

 2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacy policy.

 

 

ARTIKEL 8 – COOKIES

 1. Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Belvico Food en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

 2. Waarom gebruiken we cookies? Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 3. Soorten cookies: hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

1. Functionele cookies Voorbeelden van deze cookies zijn: bijhouden van jouw login gegevens, de inhoud van je winkelmandje.

2. Prestatie cookies Verzamelen anonieme gegevens die ons in staat stellen te analyseren hoe onze bezoekers onze websites gebruiken en zo de prestaties van onze website te verbeteren.

3. Marketing cookies: Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm categorie per categorie aan te geven welke cookies u wilt toestaan. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail customercare@belvico.com.

bottom of page