top of page

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Payment Methods

Last updated: 25/11/2021

 

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.

 

ARTIKEL 1 - IDENTITEIT VAN BELVICO

 

De website, toegankelijk via het adres www.Belvico.com, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Belvico Food, met maatschappelijke zetel te ’t  Kamp 10, 8700 Tielt. opgenomen in de KBO onder het nummer BE 0772.84.94.78 hierna genoemd “Belvico Food”.

ARTIKEL 2 - DEFINITIES

 1. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Belvico Food op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.

 2. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Belvico Food en de Koper inzake koffie of andere producten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

 3. Website: de website van Belvico Food, toegankelijk via www.belvico.com

 4. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Belvico Food en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

 

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJK

 1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Belvico Foods en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Belvico Food en de Koper.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Belvico Foods als webwinkelier aan de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.

 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.

 4. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, maken de Algemene Voorwaarden samen met de bestellingsbevestiging hiervan integraal deel uit; de Koper aanvaardt de toepassing van de Algemene Voorwaarden door zijn bestelling en kan deze te allen tijde op deze website terugvinden en opslaan of afdrukken.

 5. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke producten – of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

 6. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

 7. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Belvico Food wordt ingestemd.

 8. Belvico Food behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

 9. Door het gebruik van de website van Belvico Food en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

 10. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Belvico Food, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

   

ARTIKEL 4 - AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

 

 1. Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.

 2. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

 3. Belvico Food beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat Belvico Food gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden producten en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Belvico Food zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren. De afbeeldingen hebben geen contractuele waarde.

 4. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra Belvico Food voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.

 5. In het geval dat de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Belvico Food niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 6. De consument die producten aankoopt bij Belvico Food is de eindconsument. De producten mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden.

ARTIKEL 5 - BESTELLINGEN

 

 1. Om online een product aan te kopen dient het product toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen en het adres: thuisadres of factuuradres. Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige formulering. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief. Na dit moment is het ook niet meer mogelijk om de facturatie gegevens te wijzigen.

ARTIKEL 6 - PRIJZEN

 

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden.

 2. We maken gebruik van cookies om u op onze website de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. Indien u het gebruik van onze website voortzet, stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken. Wij houden bepaalde keuze van onze bezoekers bij voor volgende bezoeken aan deze website (zoals taal en landenkeuze).

 3. De nationale netto prijs wordt toegepast onafhankelijk van land van levering. 

 4. De prijs wordt gefactureerd in de valuta waarin de Koper zijn bestelling heeft geplaatst.

 5. De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Belvico Food in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Belvico Food worden gecorrigeerd.

 6. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper meegedeeld.

 

ARTIKEL 7 - BETALINGEN

 1. Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden: Bankcontact

 2. Belvico Food kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.

 3. Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

ARTIKEL 8 LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 1. Alle koffieproducten worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres.

 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Belvico Food streeft ernaar om de bestelling te leveren binnen de week dat de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Koper verhaald zullen worden.

 3. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

 4. Voor Frankrijk bedienen wij geen overzeese gebieden.

 5. Voor UK bedienen wij niet de Isle of Man’ of de ‘Channel Islands’. Gelet op de Brexit wetgeving kunnen wij geen leveringen naar de UK uitvoeren met een waarde van meer dan 135 Pond of gelijkwaardig bedrag in EUR volgens de gangbare wisselkoers op datum van de bestelling..

 6. Voor Spanje bedienen we geen eilanden, zoals de Balearen of de Canarische Eilanden.

 7. Als een opgegeven indicatieve leveringstermijn niet gehaald wordt, verwittigt Belvico Food de Koper hierover niet. De Koper kan via het contactformulier altijd contact opnemen met Belvico Food om een vermoedelijke leveringsdatum te kennen.

 8. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Belvico Food. De Koper moet zich bijgevolg geen zorgen maken over de producten die verloren zouden gaan in de post. Worden de producten echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport

 9. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

 10. Vanaf het moment van ontvangst door de Koper dient de Koper de producten te bewaren op kamertemperatuur en beschermd tegen direct zonlicht en vocht.

 11. De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen.

 12. Belvico Food is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer: i.de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft, ii. Niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper.

 13. De totale aansprakelijkheid van Belvico Food bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product in kwestie.

 14. Gezien de aard van het product worden  postbusadressen niet aanvaard.

 

 

ARTIKEL 9 - HERROEPINGSRECHT

 1. Volgens de boek VI van het Wetboek Economisch Recht, geldt er geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen, bederfelijke waren en volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten. Elke aankoop is dus definitief en wordt door Belvico Food niet teruggenomen.

 

 

ARTIKEL 10 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

 

ARTIKEL 11 - BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Website wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correcte werking ervan. Belvico Food is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website.

 2. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Belvico Food voor eventuele schade steeds beperkt zijn tot het bedrag van de laatste bestelling.

 3. Belvico Food stelt alles in het werk om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Belvico Food echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang, zal Belvico Food alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de verkoop via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.

 4. De websites waarnaar Belvico Food gebeurlijk linkt, worden niet door Belvico Food beheerd, gehost of onderhouden. Belvico Food is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

 

 

ARTIKEL 12 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Belvico Food garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Belvico Food verzekert daarenboven dat haar producten voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

 2. De producten verkocht door Belvico Food zijn verse voedingsmiddelen. Belvico Food doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering zal plaatsvinden, rekening houdende met de versheid van haar producten, maar kan geen absolute garantie geven over de kwaliteit van het vervoer.

 3. Belvico Food levert de producten door middel van koerier/post. In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de levering toch zou aangetast zijn moet de Koper onmiddellijk, direct op het moment van levering, hiervan het bewijs leveren. Op de Koper rust immer de verplichting om onmiddellijk na ontvangst de producten nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn (bijvoorbeeld beschadigd tijdens het vervoer), moeten dan ook ONMIDDELLIJK door de Koper aan Belvico Food telefonisch of per e-mail ter kennis worden gebracht en dit ten laatste binnen de 4 uur na de ontvangst.

 

ARTIKEL 13 - OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Belvico Food niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Belvico Food die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

 

 

ARTIKEL 14 - INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Belvico Food, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Belvico Food, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 

 

ARTIKEL 15 - KLACHTENPROCEDURE

 1. Belvico Food doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze Belvico Food per mail contacteren op Claudia@belvico.com . Belvico Food beschikt over een voldoend bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te behandelen.

 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl .

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

 

 

ARTIKEL 16 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Belvico Food of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Brussel, tenzij een dwingende rechtsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

 

ARTIKEL 17 - DIVERSE BEPALINGEN

 1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Belvico Food op volgend adres: Belvico Food ’t Kamp 10, 8700 Tielt per e-mail: customercare@belvico.com.

bottom of page